មនុស្សទាំង ២២ នាក់ដែលបានរកឃើញថាមុខរបស់ខ្លួនដូចជាមុខមនុស្សក្នុងគំនូរបុរាណនៅក្នុងសារមន្ទីរ

Loading...

វាជារឿងដ៏កម្រ និងមិនគួរឲ្យជឿដែលមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបែរជាមានមុខដូចទៅនឹងគំនូរបុរាណ តើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា ខណៈដែលគំនូរទាំងនោះបានកើតមុនអ្នកទាំងនេះទៅទៀត ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាមនុស្សចំនួន ២២ នាក់នៅជ៉ំវិញពិភពលោកដែលបានរកឃើញថាមុខរបស់ខ្លួនគឺដូចទៅនឹងមុខនៃមនុស្សក្នុងគំនូរបុរាណដែលបានដាក់តាំងក្នុងសារមន្ទីរ នៅពេលដែលពួកគេប្រទះឃើញដោយចៃដន្យពេលចូលទៅទស្សនាសារមន្ទីរ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

Loading...

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

Loading...