ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បន្ទប់ទឹកស្រីនិងប្រុសដ៏ប្លែកៗនិងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍

Loading...

ជាធម្មតានៅតាមបន្ទប់គេតែងតែបែងចែកដាច់ដោយឡែករវាងបន្ទប់ទឹករបស់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រី ដូចនេះដើម្បីបែងចែកកន្លែងនោះច្បាស់តែងតែដាក់សញ្ញាសម្គាល់ឬអក្សរបញ្ជាក់ដើម្បីកុំអោយ​មាន​ការភន្តច្រឡំ ដោយឡែកខាងក្រោមនេះគឺជាស្លាកសញ្ញាប្លែកដែលសម្រាប់សម្គាល់រវាងបន្ទប់ទឹកស្រីនិងប្រុស ។

Loading...

Loading...