របៀបនៃការបរិភោគអាហារពេលល្ងាចខុសៗគ្នារបស់ជនជាតិអាមេរិកទាំង ២០ គ្រួសារ

Loading...

លោក Louis B. Lakefield អ្នកថតរូបអាជីពមកពីទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរជ៉ំវិញសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្តិតយកទិដ្ឋភាពក្នុងពេលបរិភោគអាហារពេលល្ងាចរបស់គ្រួសារជនជាតិអាមេរិក ។

អ្នកថតរូបអាជីពរូបនេះបាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះថា “ខ្ញ៉ំបានធ្វើដំណើរពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានស៉ំអនុញ្ញាតិគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកជាច្រើន ដើម្បីថតរូបពួកគេពេលបរិភោគអាហារពេលល្ងាច ដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់គ្រួសារនីមួយៗក្នុងពេលបរិភោគអាហារពេលល្ងាច” ។

ទាំងនេះគឺជារូបថតរបស់គ្រួសារជនជាតិអាមេរិកទាំង ២០ ក្នុងចំណោមគ្រួសារជាច្រើនដែលគាត់បានថត ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Loading...

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Loading...