ចង់ដឹងថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នប្រែប្រួលប៉ុណ្ណា ចូរមើលរូបភាពទាំងនេះ

Loading...

ពិភពលោក ជាពិសេសមនុស្សមានការប្រែប្រួលជានិច្ចទៅតាមពេលវេលា។ ការប្រែប្រួលទាំងនោះអាចជាការប្រែប្រួលខាងគំនិត ឥរិយាបថរស់នៅ​ និងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម ហើយភាពប្រែប្រួលអាចមានទាំងភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។ ចង់ដឹងថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នប្រែប្រួលប៉ុណ្ណានោះ រូបភាពខាងក្រោមនេះអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់៖

1. ពេលដល់ថ្ងៃខួបកំណើតពីមុន

តែបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមទទួលសារជូនពរក្នុង Facebook

2. ពីមុនពេលប្រាប់ម៉ាក់ថាទៅលេងបាត់ទាល់គឺបែបនេះ

តែបច្ចុប្បន្នគឺគេលេងតាមបែបនេះវិញ

3. ការមើលទូរទស្សន៍ពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន

4. នេះជាទីធ្លាកម្សាន្តសម្រាប់ក្មេងពីមុន

នេះជាទីធ្លាកម្សាន្តសម្រាប់ក្មេងបច្ចុប្បន្ន

5. ពេលគេទទួលបានសំបុត្រពេលមុន

ពេលគេទទួលបានសំបុត្របច្ចុប្បន្ន

Loading...

6. ការលេងល្បែងកម្សាន្តពីមុន

ការលេងល្បែងកម្សាន្តបច្ចុប្បន្ន គេមិនបាច់លេងផ្ទាល់ទេ គឺលេងតាមសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច

7. បន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណពីមុន

បន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណបច្ចុប្បន្នគឺគេ ថតរូប និងUpdate Status

8. ពេលមនុស្សទៅលេងសមុទ្រពីមុន

ពេលមនុស្សទៅលេងសមុទ្របច្ចុប្បន្ន

9. ពីមុុនគេខ្លាចពេលពេទ្យចាក់ថ្នាំ

ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេខ្លាចពេលពេទ្យគិតលុយ

10. ពីមុនពេលកូនរៀនបានពិន្ទុទាបឪពុកម្តាយសួរហេតុផលពីកូន ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឪពុកម្តាយសួរហេតុផលពីគ្រូវិញ

ប្រភព៖ Brightside

Loading...