តោះសាកពន្យល់អត្ថន័យរូបភាពទាំងនេះម្តងមើល

Loading...

ធ្លាប់តែតាមដានអត្ថបទរូបភាពជាមួយចង់ដឹង ដែលយើងតែងតែពន្យល់អត្ថន័យរូបនិមួយៗដើម្បីអោយប្រិយមិត្តបានដឹង។ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចម្លែកបន្តិច ដោយចង់ដឹងនឹងផុសរូូបថ្មីៗដើម្បីអោយហ្វេនដែលតែងតែតាមដានផ្តល់អត្ថន័យមកវិញម្តង។រង់ចាំមើលថាតើការគិតរបស់ហ្វេនចង់ដឹងដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណា កុំភ្លេចCommentក្រោមរូបនីមួយៗ(សម្រាប់Smartphone)៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Loading...

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

Loading...