ការរចនាថង់តែប្លែកៗដ៏ស្រស់ស្អាត

Loading...

សំរាប់ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តផឹកតែទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ រសជាតិតែសំខាន់ណាស់ បើឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយទើបគេចូលចិត្ត តែបើរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញហើយថែមទាំងមានការរចនាថង់តែដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតនោះ វាគឺរឹតតែទាក់ទាញ៕ ចង់ដឹងថាមានម៉ូតបែបណាខ្លះ គឺវាមាននៅខាងក្រោមនេះ ៖

#1. ថង់តែ Goldfish
#1 Goldfish Tea Bags
Image Credit:charmvilla

#2. ថង់តែមានចេញផ្កា
creative-tea-bag-packaging-designs-75-573db08509a49__700
Image Credit:Andrej Krahne

#3. ថង់តែមេអំបៅ
creative-tea-bag-packaging-designs-16-573c351d12e70__700
Image Credit:Yena Lee

#4. ថង់តែប្រែនិមិត្ត
creative-tea-bag-packaging-designs-30-573c4b6f69127__700
Image Credit:Boh

#5. ថង់តែបក្សីបៃតង
creative-tea-bag-packaging-designs-18-573c3521631d2__700
Image Credit:Natalia Ponomareva

#6. ថង់តែមានដៃព្យួរ
creative-tea-bag-packaging-designs-19-573c4f1930267__700
Image Credit:Soon Mo Kang

#7. ថង់តែផ្សោត
creative-tea-bag-packaging-designs-71-573d9ec48d67d__700
Image Credit:irukasteapack

#8. ថង់តែឆត្រ័
creative-tea-bag-packaging-designs-78a
Image Credit:Soo Jin Lee

#9. ថង់តែភ្ជាប់រូបទូក
creative-tea-bag-packaging-designs-76

#10. ថង់តែផ្កា
creative-tea-bag-packaging-designs-50-573c6c43da7d9__700
Image Credit:ohsobusymum

#11 North American Tea Packaging Design
creative-tea-bag-packaging-designs-46-573c5c7e524e5__700
Image Credit:Sophie Pépin

Loading...

#12 Interesting Tea Bags Ideas
creative-tea-bag-packaging-designs-42-573c5308bdf52__700
Image Credit:katescreativespace

#13 Funny Royal Tea Party
creative-tea-bag-packaging-designs-77-573dbcc8d5e1f__700
Image Credit:Donkey Creative Lab

#14 Polaroid Frame Tea Bag Tags
creative-tea-bag-packaging-designs-3-573c34fbddaf0__700
Image Credit:photojojo

#15 Beautiful Handmade Tea Bags
creative-tea-bag-packaging-designs-6-573c350467837__700
Image Credit:Anna Zofia Borowska

#16 Tea Forte
creative-tea-bag-packaging-designs-11-573c3513782bd__700
Image Credit:Peter Hewitt

#17 Bunny Shaped Tea Bags
creative-tea-bag-packaging-designs-41-573c500bcf582__700
Image Credit:Etsy

#18 Spooky Halloween Tea Bags
creative-tea-bag-packaging-designs-67-573d8b9489b5a__700
Image Credit:handmadecharlotte

#19 Tea Bags Shaped Look Like Cigarettes
creative-tea-bag-packaging-designs-74-573daf47d695a__700
Image Credit:Schnaider

#20 Envelope And Heart Tea Bag
creative-tea-bag-packaging-designs-48-573c67d086a8e__700
Image Credit:one-o

ប្រភពៈ TopHolidayTour.com

Loading...