សត្វគោសាច់ដុំ

Loading...

ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាសត្វគោមួយក្បាលនេះមាឌធំបែបនេះ??? ជាធម្មតាសត្វគោគឺមានមាឌធំល្មមទៅតាមកំណើតធម្មជាតិរបស់វា តែដោយសារតែមានការពិសោធន៍ទើបធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស៊ែនរបស់សត្វគោនោះ ទើបធ្វើឲ្យសត្វគោនោះមានមាឌធំសម្បើមបែបនេះ៕

1

ababe252-e9de-47a7-8b4d-09f38e935581
Image Credit:YouTube / Darrel Floyd

Loading...

02d11e4c-b858-4cec-b6d2-b13b7468793b
Image Credit: incontra

df7690de-c480-4dc0-9861-99496723207b
Image Credit:Irish Independent

3468f934-b483-4079-b8ea-bf3fe94dac0f
Image Credit:Barbarossa / Wikipedia

ប្រភពៈ​TopHolidayTour.com

Loading...
Exit Popup for Wordpress