សត្វឆ្មាព្រៃដ៏កម្រទាំង២១ប្រភេទ ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក

Loading...

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញសត្វឆ្មាឡើងធុញទៅហើយមែនទេ??? Admin ក៏ចឹងដែរ ប៉ុន្ដែនៅមានសត្វឆ្មាព្រៃមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកមិនដែលបានឃើញពីមុនមកទេ ដែលសត្វឆ្មាខ្លះមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងសត្វខ្លា នឹង មួយចំនួនទៀតស៊ីសាច់ជាអាហារដែរ នឹង ខ្លះទៀតមានរូបរាងស្អាតគួរឲ្យស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់ ៕ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពនឹងឈ្មោះរបស់ឆ្មាទាំង២១ប្រភេទ៖

1. Canadian Lynx (Lynx Canadensis)

2. Sand Cat (Felis Margarita)

3. Pallas Cat (Otocolobus Manul)

4. Black-footed Cat (Felis Nigripes)

5. Caracal (Caracal Caracal)

6. Clouded Leopard (Neofelis Nebulosa)

7. Pampas Cat (Leopardus Pajeros)

8. Jaguarundi

9. Leopard Cat (Prionailurus Bengalensis)

10. Fishing Cat (Prionailurus Viverrinus)

Loading...

11. Serval (Leptailurus Serval)

12. Bay Cat (Catopuma Badia)

13. Kodkod (Leopardus Guigna)

14. Ocelot (Leopardus Pardalis)

15. Wildcat (Felis Silvestris)

16. Asian Golden Cat (Catopuma Temminckii)

17. Chinese Mountain Cat (Felis Bieti)

18. Margay Cat (Leopardus Wiedii)

19. Flat-headed Cat (Felis Planiceps)

20. Rusty Spotted Cat (Prionailurus Rubiginosus)

21. Andean Cat (Leopardus Jacobita)

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តពត៌មានប្លែកៗកុំភ្លេចចុច Like Page អ្នកប្រាជ្ញ-Nekbrach ផង

ប្រភពៈ Boredpanda

Loading...
Exit Popup for Wordpress