មនុស្ស​ចម្លែក​ទាំង ២៣

Loading...

នៅពេលដែលយើងនិយាយពីមនុស្សចម្លែកយើងតែងតែនឹកគិតក្នុងចិត្តថា អវៈយវៈ របស់ពួកគេប្រាកដជាមិនដូចមនុស្សធម្មតាឡើយ ដោយសារតែវាជាតំណរពូជ រឺ ក៏ជាជំងឺ ៕ នៅសម័យមុន ពួកគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសម្ដែងសៀករហ័សកម្មជូនទស្សនិកជនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើល ៕

១.

២. មនុស្សបង្កង

៣.

៤.

៥. មនុស្សក្បាលពីរ

៦.

៧. បុរសជើងបី

៨.

៩. មនុស្សជើងដំរី

១០.

Loading...

១១.

១២. មនុស្សមានខ្លូនតែពាក់កណ្ដាល

១៣. មនុស្សមុខឆ្កែ

១៤.

១៥. មនុស្សស្រីតែមាន ពុកមាត់ នឹង ពុកចង្ការ

១៦. មនុស្សគ្មានជើង

១៧. មនុស្សមុខដំរី

១៨. មនុស្សមានស្នែងលើក្បាលតាំងពីកំណើត

១៩. ដុះជើងពីក្រោយ

២០. គ្រួសារតឿរ

២១. រោមនី

២២.

Loading...
Exit Popup for Wordpress