ទៅដាក់ចំណីឲ្យព្រាបពាក់ស្បែកជើងបែបហ្នឹងនរណាមិនភ័យ

Loading...

ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ័យឡើងស្វាយមាត់ជំនួសសត្វព្រាប នៅពេលគាត់ទៅឲ្យចំណីព្រាប ដោយពាក់ស្បែកជើងមានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបអីញ្ចឹង។វជាមួយនឹងការពាក់ស្បែកជើងបែបនេះ ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រលំថាស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនរូបនោះកំពុងតែដើរជាន់ពីលើសត្វព្រាបអីញ្ចឹង ។

Loading...

ផ្ដល់សិទ្ធដោយ៖ JongDeng

Loading...
Exit Popup for Wordpress