មកមើលការច្របាច់បញ្ចូលរូបថតអតីតកាលជាមួយនឹងរូបថតបច្ចុប្បន្នដ៏អស្ចារ្យ

Loading...

ថ្វីត្បិតតែសម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរ មិនប្រាកដថាទីកន្លែងមួយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសម័យកាលនោះទេ ដោយមិនថាកន្លងទៅរាប់ឆ្នាំ រាប់សម័យកាលកន្លែងមួយចំនួននៅតែអាចរក្សារូបរាងដូចដើមបានដដែល ដោយខុសគ្នាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយហេតុដូចនេះហើយគេក៏អាចបង្កើតរូបថតមួយសន្លឹកដែលកើតឡើងពីការច្របាច់បញ្ចូលរវាងរូបថតអតីតកាលជាមួយនឹងរូបថតនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលស្ថិតនៅកន្លែងតែមួយ។

ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាគេច្របាច់បញ្ចូលបែបណា និង អស្ចារ្យប៉ុណ្ណា តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

១១.

១២.

១៣.

១៤.

១៥.

១៦.

១៧.

១៨.

១៩.

២០.

២១.

២២.

Loading...

២៣.

២៤.

២៥.

២៦.

២៧.

២៨.

២៩.

៣០.

៣១.

៣២.

៣៣.

៣៤.

៣៥.

៣៦.

៣៧.

៣៨.

៣៩.

៤០.

៤១.

៤២.

៤៣.

៤៤.

៤៥.

៤៦.

Loading...
Exit Popup for Wordpress