កំពូលមនុស្សចូលចិត្តខ្ពស់ឃើញហើយព្រឺឆ្អឹងខ្នងជំនួស

Loading...

យើងពិតជាសូមកោតសរសើររយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីអង់អាចក្លាហានរបស់មនុស្សទាំងនេះតែក៏មានការព្រឺឆ្អឹងខ្នងជំនួសពួកគេផងដែរ។ សេចក្តីក្លាហាននិងការផ្សងព្រេងដែលមិនខ្លាចស្លាប់របស់ពួកគេធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការស្ងប់ស្ងែញយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះថាវាមិនមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្មាននោះទេដែលមានភាពក្លាហានហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ឡើងទៅខ្ពស់យ៉ាងនេះនោះ៕ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតប៉ុន្មាសន្លឹករបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធម្មតាឃើញហើយព្រឺឆ្អឹងខ្នងជំនួស៖

១.

២.

៣.

៤.

Loading...

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

Loading...
Exit Popup for Wordpress