បើមិនស្រលាញ់ពេទ្យទេ សូមធ្វើរឿងទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

Loading...

ដោយសារតែកង្វះការយល់ដឹងទើបធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការថែរក្សាសាច់ដ៉ំ និង ឆ្អឹងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកគេឧស្សាហ៍ឈឺ ចុករោយ សាច់ដ៉ំ ឬ អាចឈានរហូតដល់ឆ្អឹងមានបញ្ហាទៀតផង ។ពេលខ្លះដោយសារតែការធ្វើចលនាមិនបានត្រឹមត្រូវក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យសាច់ដ៉ំនឹងឆ្អឹងអ្នកមានបញ្ហាដែរ ។

អីញ្ចឹងហើយបើអ្នកមិនចង់ឧស្សាហ៍ទៅជួបពេទ្យទេ សូមធ្វើរឿងទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ៖

១.

២.

៣.

៤.

Loading...

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

Loading...
Exit Popup for Wordpress