មកមើលក្រុមមនុស្សដែលមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់

Loading...

បើសិនជាបានឃើញពីប្រតិតកម្មរបស់មនុស្សទាំងអស់នេះ អ្នកនឹងហួសចិត្ត ហើយអស់សំណើចជាក់ជាមិនខាន មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងជ៉ំវិញ ឬ ចំពោះខ្លួនពួកគេនោះទេ ពួកគេធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងអីញ្ចឹង ហាក់មិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ ។

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress