កំពូលអ្នកថត Selfie ដែលមិនខ្លាចស្លាប់ឃើញហើយស្រៀវសាច់ជំនួស

Loading...

មនុស្សមួយចំនួនដែលញៀញនឹងការថតរូបពួកគហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងដើម្បីថតរូបបានស្អាតនិងមើលទៅទាកទាញ។ ហើយបើយើងមើលរូបថតខាងក្រោមនេះវិញឃើញហើយពិតជាស្រៀវសាច់ជំនួយព្រោះថារូបភាពនីមួយៗខ្លះត្រូវបានថតពីលើយន្តហោះកំពុងបើក និងខ្លះទៀតថតនៅពីលើដំបូលអាគារខ្ពស់ ថតជា​មួយសត្វខ្លាដោយគ្មានខ្លាចរអាអ្វីបន្តិចសោះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបដ៏ស្រៀវសាច់របស់កំពូលអ្នកថតSelfie ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Loading...

The new generation the selfies of the future because dying is not as important😂🙈. #extremeselfies

A post shared by Desiree' Chan Arendse (@dezchan44) on

#7

#Vienna #mustangwanted #ua #votivkirche

A post shared by MustangWanted (@mustangwanted) on

#8

#9

#extremeselfies

A post shared by Luciana Galvão (@lucyanagalvao) on

#10

#11
https://www.instagram.com/p/zyJXH6hlIE/

#12

#13

Loading...
Exit Popup for Wordpress