ទស្សនារូបភាពទាំងនេះរួចធានាថាអ្នកនឹងលែងហ៊ានដេកនៅក្នុងថ្នាក់ទៀតហើយ

Loading...

នរណាខ្លះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដេកលក់នៅក្នុងថ្នាក់ខ្លះ ? បន្ទាប់ពីបានទស្សនារូបថតខាងក្រោមនេះរួចធានាថាលែងហ៊ានតែម្ដង ។ ដែលរូបថតទាំងនេះគឺជារូបថតដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើកាយវិការប្លែកៗ និងគួរឲ្យអស់សំណើចនានាដាក់មិត្តភក្ដិរបស់ពួកគេដែលបានដេកលក់នៅក្នុងថ្នាក់ ។

ចង់ដឹងថាពួកគេធ្វើបែបណាខ្លះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

#1

#2

#3

#4

#5

Loading...

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

ប្រភព​ ៖ Kapook

Loading...
Exit Popup for Wordpress