ស្រមោលដែលខុសប្លែកពីរូបពិតដ៏កម្របានឃើញ

Loading...

មនុស្សនិងវត្ថុទាំងអស់នៅលើលោកសុទ្ធតែមានស្រមោល។​ ប៉ុន្តែស្រមោលរបស់វត្ថុទាំងអស់មិនបា្រកដដូចជារូបរបស់វានោះទេ។ ចំពោះវត្ថុមួយចំនួនមានរូបរាងនិងស្រមោលខុសពីគ្នាស្រឡះ។ នេះក៏ដោយសារតែស្រមោលនៃវត្ថុមួយអាស្រ័យទៅលើជ្រុងនៃពន្លឺដែលចាំងមកលើវត្ថុមួយនោះ។​ ដូចនេះប្រសិនបើពន្លឺចាំមកខុសប្លង់និងធ្វើឲ្យស្រមោលរបស់វត្ថុមួយនោះមើលទៅដូចជារូបអ្វីមួយផ្សេងទៀតជាមិនខាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាស្រមោលវត្ថុមួយចំនួនដែលអាចឲ្យអ្នកច្រលំបើមិនបានឃើញរូបពិតរបស់វាទេ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

Loading...

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Loading...
Exit Popup for Wordpress