សាកល្បងចំណេះដឹង!តើអ្នកស្គាល់ពិភពខាងក្រៅកម្រិតណា?

Loading...

បើទោះជាយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែសម័យអ៊ីនធឺណេតយើងអាចស្គាល់ទីកន្លែងល្បីៗនានាជុំវិញពិភពលោកដោយមិនបាច់ចំណាយលុយ។ចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នា ស្គាល់ប្រទេសក្រៅបានប៉ុណ្ណាតោះមកឆ្លើយឈ្មោះទីក្រុងល្បីៗជុំវិញពិភពលោក។កុំភ្លេចឆែកថាតើអ្នកឆ្លើយត្រូវបានប៉ុន្មាន អាចរកចម្លើយនៅខាងក្រោមអត្ថបទ។

តើរូបភាពខាងក្រោមនេះ ថតចេញពីទីក្រុងណាខ្លះ?

#1

#2

#3

#4

#5

Loading...

#6

#7

#8

#9

#10

#11

ចម្លើយ៖

1. Paris
2. Singapore
3. Sydney
4. Rio
5. Ho chi Minh
6. Bangkok
7. Seoul
8. New York
9. London
10. Kuala Lumpur
11. Phnom Penh 😀

Loading...
Exit Popup for Wordpress