គូស្នេហ៍មួយគូបង្ហោះសូមឲ្យអ្នកជំនាញ Photoshop ជួយកាត់តយកបុរសម្នាក់ចេញ លទ្ធផលមកចង់ដាច់ផ្ងារ

Loading...

គូស្នេហ៍មួយគូបានបង្ហោះរូបថតរបស់ពួកគេមួយសន្លឹកទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ហើយបានស្នើរស៉ំឲ្យអ្នកជំនាញ Photoshop ជួយកាត់តរូបរបស់ខ្លួនដោយកាត់បុរសម្នាក់ចេញពីរូបថតនោះ ព្រោះតែក្នុងរូបថតនោះថតជាប់ទាំងបុរសធាត់ម្នាក់ដើរដោះអាវនៅខាងក្រោយពួកគេ ។

លទ្ធផលខុសពីការរំពឹងទុក្ខ ការស្នើរស៉ំនោះមិនមែនគ្រាន់តែធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកជំនាញ Photoshop នោះទេ វាបានធ្លាក់ទៅដល់ដៃក្រុមអ្នក Troll អាជីពទៀតផង ហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបាន ៖

រូបដើមមុនពេលមិនទាន់កាត់ត ៖

រូបបន្ទាប់ពីកាត់តហើយ ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

Loading...

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49

#50

#51

#52

#53

#54

#55

ប្រភព : Boredpanda

ដើម្បីទទួលបានការ Update រហស័សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម​​​​​៖

Loading...
Exit Popup for Wordpress