14 សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វដែលរងគ្រោះដោយសារសំរាមរបស់មនុស្ស ឃើញហើយសង្វេគតែម្ដង

Loading...

ទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ អំពីការចោលសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្លាប់ តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សា ទូរទស្សន៍ និង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចមហាសមុទ្រយ៉ាងណាក្ដី ក៏នៅតែមានមនុស្សជាច្រលនបន្តចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល ដែលខ្លះបោះចោលទៅតាមទីសាធាណៈ នៅតាមដងផ្លូវ រហូតដល់ប្រភពទឹកផ្សេងដែលមានទន្លែ និង សមុទ្រជាដើម ដែលមនុស្សទាំងនេះប្រៀបដូចជាក្បាលទាដែលត្រូវគេចាក់ទឹកពីលើអីញ្ចឹង។

ការចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្លាប់វាមិនត្រឹមតែបំផុតដល់បរិស្ថាននោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដលជីវិតសត្វផ្សេងផងដែរ ហើយរូបភាពទាំង ១៤ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់មួយក្នុងចំណោមផលប៉ះពាក់ជាច្រើននៃការបោះចាលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Loading...

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

ដើម្បីទទួលបានការ Update រហស័សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម៖

Loading...
Exit Popup for Wordpress