វិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយកំដៅក៉ំព្យូទ័រប្លែកៗ និងគួរឲ្យអស់សំណើច ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរអនុវត្តតាមឡើយ

Loading...

សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ក៉ំព្យូទ័រ មិនថាជាប្រភេទ Laptop ឬជា Desktop នោះទេ នៅពេលដែលប្រើប្រាស់កាន់តែយូរអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាក៉ំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងកើនកម្ដៅដែរឬទេ បញ្ហានេះមិនសូវជាកើតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រប្រាស់ត្រឹមតែវាយឯកសារធម្មតាទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមធំៗ ឬ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាតត់រូបភាព ឬ វីដេអូ ប្រាកដជាជួបបញ្ហានេះញឹកញាប់។

តោះឥលូវសាកមកមើលវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយកំដៅដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចទាំងនេះបន្តិចទៅមើល ( ហាមហើយហាមទៀត ក៉ំធ្វើតាមឲ្យសោះ គ្រាន់តែមើលហើយសើចលេងបាបហើយ) :

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Loading...

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

18

Loading...
Exit Popup for Wordpress