សកម្មភាព​ខ្លះៗ​ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​នឹក​ឃើញ​ជីវិត​កាល​នៅ​ជា​សិស្ស

Loading...


សាលា​រៀន​គឺ​ថ្នាល​សម្រាប់​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ចំណេះ​វិជ្ជា​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស​គ្រប់​រូប​ប៉ុន្តែក្រៅ​ពី​ការ​ផ្ដល់​ចំណេះ​ដឹង​វា​ជា​កន្លែង​ដែលផ្ដល់​អនុស្សាវរីយ៍​ដ៏​ច្រើន​ផង​ដែរ​ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង​ជាមួយ​មិត្តភក្ដិឬ​ជាមួយ​លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ជា​ដើម​ហើយ​ខាង​ក្រោម​គឺ​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្វើ​អោយ​នឹក​ទៅ​ដល់​អនុស្សាវរីយ៍​ទាំង​នោះ​ឡើង​វិញ ។

វិធី​សាស្ដ្រទំនាក់ទំនង​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​ថ្នាក់​នៅ​ពេល​អង្គុយ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា

ទម្លាប់​អ្នក​ខ្លះ​ ពេល​គ្រូ​បែរ​មក​ធ្វើ​ដូចជា​ត្រឹម​ត្រូវ​តែ​ពេល​គ្រូ​បែរ​ទៅវិញ

ពេល​គ្រូសួរ​អ្នក​ណា​សើចមិញ ចង្អុលដាក់គ្នា

នេះ​ហើយ​មិត្តល្អគេចេះជួួយគ្នា ( សម្បូរណាស់​មេអណ្ដើក )

Loading...

ក្នុង​បន្ទប់​ទឹក​តែងតែសរសេរអីប្លែកៗ

អ្នក​ខ្លះ​ជា​វិចិត្រករ​ដៃ​ឯកតែង​គូស​អ្វី​ប្លែកៗ​លើ​ក្ដារ​ខៀន

មិនដែល​ខាន​ទេ​អ្នក​គេង​ក្នុង​ថ្នាក់

ពេល​គ្រូ​ប្រាប់​ថា​អោយ​អាន​ត​គ្នា ( បើ​គេ​ឈប់​អានហើយ​យើង​ជា​អ្នក​ត្រូវ​អានបន្ត​​បើ​មិនដឹង​ច្បាស់​ជា​ស្ពឹកមុខហើយ )

កំពូល​សិស្ស​ដែល​មក​រៀន​យឺត​គ្រប់​ពេល

Loading...
Exit Popup for Wordpress