ស្នាមនៅ​លើខ្លួន​សត្វដែល​ប្លែកៗខណៈ​ដែល​មួយ​ចំនួន​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​អស់​សំណើច

Loading...


ជា​ធម្មតា​សត្វនីមួយៗ​តែង​តែ​មាន​ពណ៌សម្បុរ​កាត់​តាម​អំបូរ​របស់​វា​ តែ​ដោយ​ឡែក​សត្វមួយ​ចំនួន​វា​ស្រាប់​តែមាន​ស្នាម​ដែល​មាន​ពណ៌ប្លែក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​វា​មាន​សភាព​ខុស​ប្លែក​ពី​អំបូរវា​បន្តិច​ ដែល​ភាគ​ច្រើន​មាន​នៅ​ផ្ទៃ​មុខ​និង​លើ​ដង​ខ្លួន​ពួក​វា​ជា​ដើម​ ខណៈ​ស្នាម​ទាំង​នោះ​អាច​ធ្វើ​អោយ​ពួក​វា​កាន់​តែ​គួរ​ស្រលាញ់​និង​គួរ​ឲ្យ​អស់សំណើចផង​ដែរ ។

#1

#2

#3

Loading...

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Loading...
Exit Popup for Wordpress