រូបភាពជាង​១០​សន្លឹក​បង្ហាញ​សកម្មភាព​មហាបុរស​តែ​ម្ដង

Loading...


ធម្មជាតិ​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្រី​និង​មនុស្ស​ប្រុស​ ក្រៅ​ពី​ភាពខុស​គ្នា​ខាង​ផ្នែក​រូបរាង​កាយ​ខាង​ក្រៅ​ហើយ​នោះ​ ការ​គិត​និង​ទស្សនៈ​របស់​មនុស្ស​ស្រីនិង​មនុស្ស​ប្រុសក៏​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ខ្លាំង​ផង​ដែរ​ បើ​និយាយ​ពី​សកម្ម​ភាព​មនុស្ស​ប្រុស​ភាគ​ច្រើន​តែង​តែ​ធ្វើ​ការ​ប្រថុយ​ច្រើន​ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ក៏ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​ប្រថុយ​ក៏​ភាគ​ច្រើន​ពួក​គេ​បាន​គិត​សុវត្ថិភាព​ផង​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​បុរស​មួយ​ចំនួន​ខាង​ក្រោម​ពួក​គាត់​ហ៊ាន​ប្រថុយទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​តែ​ម្ដង ។

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress