តោះទៅមើលឆ្កែទាំង១៥ ដែលមើលទៅមិនដូចសត្វឆ្កែសោះតែវាជា…

Loading...

យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ពូជឆ្កែជាច្រើនប្រភេទមកហើយ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនដែលស្គាល់ពូជឆ្កែឬមិនដែលឃើញឆ្កែទាំងអស់នេះទេមើលទៅ វាមើលទៅដូចជាសត្វផ្សេងៗទៅវិញ ជួយវិភាគគ្នាមើលតើវាជាឆ្កែមែនទែនឬជាការតុបតែងរបស់មនុស្ស ៕

១.ឆ្កែខ្លាឃ្មុំ

២.ឆ្កែដែលមានរូបរាងដូចអូដ្ឋ

៣.ឆ្កែដែលមានរូបរាងដូចសេះបង្កង

៤.ឆ្កែកាត់សេះ

៥.ឆ្កែដែលមានរាងដូចសត្វតោ

៦.ឆ្កែកាត់ខ្លា

៧.ឆ្កែរឺខ្លាឃ្មុំទឹកកក

Loading...

៨.ឆ្កែកញ្ជ្រោង

៩.ឆ្កែឬសត្វកវែង

១០.មិនដឹងឆ្កែអីដែរ

១១.ឆ្កែរឺមួយនំប៉ុង័

១២.

១៣.អាមួយនេះដឹងតាឆ្កែហើយព្រោះ​ admin ធ្លាប់ឃើញនៅស្រុកខ្មែរដែរ

១៤.ឆ្កែកាត់ចៀម

១៥.ឆ្កែក្នុងរឿង Star War

ប្រភព៖ (sheknows.com)

Loading...
Exit Popup for Wordpress