បើបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងគ្រប់ទីកន្លែងហើយរស់នៅក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់បែបនេះសុខចិត្តទេ ?

Loading...


តើអ្នកធ្លាប់មានក្ដីស្រមៃក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដែរឬទេ ? ហើយអ្នកចង់ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដោយរបៀបណាដែរ ? ចុះបើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ ហើយត្រូវរស់នៅក្នុងរថយន្តបែបនេះ តើអ្នកសុខចិត្ត មុនឆ្លើយ សូមទស្សនារូបភាពសិនទៅ ៖

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress