១៩ សន្លឹកបង្ហាញពីការវឹកហាត់ ប៉ូលិស និង ទាហានដ៏ស្រៀវសាច់ជ៉ំវិញពិភពលោក

Loading...


ដើម្បីក្លាយជាខ្លួនទៅជាទាហានម្នាក់ គេត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការវឹកហាត់យ៉ាងលំបាក ដែលយើងនឹងស្មានមិនដល់ ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅអ្នកដែលមានភាពអង់អាច និង មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេស ក៏ដូចជារក្សាស្ថេរភាព និង សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ ។

រូបថតទាំង ១៩ នេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីការវឹកហាត់ទាហាន ដែលគ្រាន់តែឃើញស្រៀវសាច់ជំនួស ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Loading...

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

Loading...
Exit Popup for Wordpress