រូបភាព​ដែល​ថត​មុន​ពេល​ពួក​គេ​ស្រែក​ថា​ឈឺ​តែ​បន្តិច​ប៉ុណ្ណោះ

Loading...

នៅ​ពេល​មាន​អ្វី​មួយ​មក​ប៉ះ​ទង្គិច​ឬ​បុក​ទៅ​ខ្លួន​ប្រាណ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ទទួល​ការឈឺ​ចាប់​បញ្ចេញ​សម្លេង​បែប​ឈឺ​នោះ​ឡើង​​ដោយឡែក​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​ភាព​មួយ​ចំនួន​ដែល​ថត​ជាប់​ខណៈ​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិចឬ​រៀប​នឹង​ប៉ះ​ទង្គិច​ក្រោយ​ពី​នោះ​អ្នក​ទាំង​នោះ​ប្រាកដ​ជា​ស្រែ​កថា​ឈឺ​មិន​ខាន ។

#1

#2

#3

#4

#5

Loading...

#6

#7

#8

#9

#10

#11

Loading...
Exit Popup for Wordpress