តារាអាយុលើស​៤០​ឆ្នាំ​ប៉ុន្មាន​ដួងនេះមានមុខមាត់​ទាក់ទាញ​ជាង​កាល​ពួក​គេ​អាយុជាង​២០​ទៅ​ទៀត

Loading...


ក្នុង​ភាព​ជា​យុវវ័យ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​វ័យ​ដែល​គ្រប់​គ្នា​ចាប់​ផ្ដើម​ពេញ​រូប​ពេញ​រាង​មើល​ទៅ​ស្រស់​ស្អាត​ និងទាក់​ទាញ​បំផុត ប៉ុន្តែ​ក្រឡេក​មក​មើល​តារា​ប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ​វិញ​ពួក​គេ​ហាក់​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​ពេល​ពួក​ឈាន​ដល់​វ័យ​កណ្ដាល​អាច​ថា​ស្ទើរ​តែ​លេចធ្លោ​ជាង​កាល​យុវវ័យ​ដាច់ទៀតផង ។

1. Madonna

2. Tom Cruise

3. Elizabeth Hurley

4. Kate Winslet

5. Dwayne Johnson

6. Meryl Streep

7. Charlize Theron

8. Gwyneth Paltrow

Loading...

9. Jennifer Lopez

10. Daniel Craig

11. Nicole Kidman

12. Demi Moore

13. Matthew McConaughey

14. Daryl Hannah

15. Oprah Winfrey

16. Halle Berry

17. Sean Penn

Loading...
Exit Popup for Wordpress