កំពូល​អ្នក​ច្នៃ​ប្រឌិត​អ្វីៗ​ក៏​អាច​ច្នៃ​មក​ប្រើ​ការ​បាន​ដែរ

Loading...


ជួនកាល​អ្នក​ត្រូវការ​ឧបករណ៍អ្វីមួយ​ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​កិច្្ចការ​អ្វី​ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ផ្ទះ​អ្នក​ស្រាប់​តែ​គ្មាន​ឬ​របស់​ទាំង​នោះ​ស្រាប់​តែ​ខូច​ដូចនេះ​អ្នក​ពិត​ជួប​បញ្ហា​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ទៅ​ផ្សារ​ដើម្បី​ទិញ​ឬ​ត្រូវ​ការ​ជាង​ដើម្បី​ជួសជុល​វា​ភ្លាម​ ប៉ុន្តែ​បុគ្គល​មួយ​ចំនួនខាង​ក្រោម​នេះ​ពួក​គេ​បាន​ប្រើ​ប្រាជ្ញា​ដ៏​អស្ចារ្យ​ពី​កំណើត​ច្នៃ​គ្រប់​យ៉ាង​អោយ​ប្រើ​ការ​បាន​ ។

1. ឃើញ​ទេ​គាត់​ច្នៃ​កង់​នេះ​អោយ​ជិះ​បាន​យ៉ាង​ងាយ

2. ចាំ​បាច់​ចំណាយ​លុយ​ទិញ​កង្ហារ​ជាប់​ជញ្ជាំង​ធ្វើ​អី​ គាត់​ច្នៃ​បាន​តើស

3. អត់​ថាស​សម្រាប់​ដុត​នំ​មែន​ទេ​ គាត់​ច្នៃ​វា​ទាល់​តែ​បាន

4. រ៉ូប៊ីនេខូច ទុយោជំនួសបាន

Loading...

5. ខ្វះ​ប្រដាប់​កូរ​ម្សៅមែនទេ

6. ហាហាកំពូល​អ្នក​ច្នៃ​ហើយ

7. Admin អត់​យល់​ពី​គោល​បំណង​គាត់​ទេ

8. ដប​អាច​ជំនួស​ក្បាល​បាញ់​បាន

9. ទុយោ​សម្រាប់​អ្នក​ផឹក​ភេសជ្ជៈអាជីព

10. រ៉ូប៊ីនេ២​ក៏​អាច​ក្លាយ​ទៅ​ជា​១​បាន​ដែរ

11. ឡាន​ខូច​ប៉ុនៗណឹងអី គាត់​អាច​ជួយ​បាន

Loading...
Exit Popup for Wordpress