ជាង​ថត​មួយ​រូបបាន​សម្រេច​ក្ដី​ស្រមៃ​ក្មេង​ប្រុស​ពិការ​ម្នាក់ជាមួយ​តិចនិក​ថត​រូបទាំង​នេះ

Loading...

សម្រាប់​ក្មេងៗ​ជា​ជន​ពិការ​ពួកគេ​តែង​តែ​មានក្ដី​ស្រមៃ​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ដូច​ជា​មនុស្ស​ទូទៅ​ដូចជា​រត់​លេង​ លេង​កីឡាផ្សេងៗ ឬ​រាំ​ជា​ដើម ប៉ុន្តែ​គ្រប់​យ៉ាង​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ព្រោះ​ពួក​គេ​បានត្រឹមអង្គុយ​នៅ​លើ​កៅអីុរុញ​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​គ្រប់​យ៉ាង​ទាំង​នោះ​គ្រាន់​ជា​ក្ដី​ស្រមៃ​ តែ​យ៉ាង​ណា​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​ក្មេង​ប្រុស​ពិការ​ម្នាក់​បាន​សម្រេច​ដោយ​សារ​ជាង​ថត​ម្នាក់​គាត់​បាន​នឹក​ឃើញ​ការ​ថត​រូបដែល​មើល​ទៅ​ដូចជា​ក្មេង​ប្រុស​បាន​បញ្ចេញ​សកម្មភាព​ពិត​អញ្ចឹង ។

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress