ប្លែកភ្នែកជាមួយរូបភាពថតពីលើអាកាសនៃទីក្រុងនៅជុំវិញពិភពលោក

Loading...

អ្នកនិងសរសើរមិនឈប់ នៅពេលដែលបានឃើញពិភពលោកនៃទីក្រុងទាំងនេះហើយវារិតតែស្អាត ប្លែក អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកបានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៃការថតពីលើអាកាសមកវិញ។ ចង់ដឹកថាវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា ៖
ប្រភពៈ TopHolidayTour.com

SEATTLE, U.S.A
thatcherphotography

CHICAGO SKYLINE, U.S.A
Robert Elves

TULIP FIELDS, THE NETHERLANDS
Normann Szkop

NIAGARA FALLS, CANADA
thezooom

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
Cris Toala Olicares

Cris Toala Olicares
yannarthusbertrand

yannarthusbertrand
pablolopezluz

MAZE AT LONGLEAT, ENGLAND
archive.4plebs.org

DUBAI ISLANDS
image credits: unknown

image credits: unknown
Sergey Semenov

BARCELONA
Aldas Kirvaitis

Aldas Kirvaitis
Kacper Kowalski

VATICAN CITY
Randy P

Loading...

TERRACED RICE FIELDS, CHINA
Thierry Bornier

RIO DE JANEIRO
Antonello

Antonello
airpano

BAC SON VALLEY, VIETNAM
Hai Thinh

GIZA PYRAMIDS, EGYPT
satimagingcorp.com

MALE, MALDIVES
Mohamed Abdulla Shafeeg

Mohamed Abdulla Shafeeg
Evan Leeson

ATHENS, GREECE
imgur.com

MOSCOW, RUSSIA
imgur.com

CAPETOWN, SOUTH AFRICA
imgur.com

SHANGHAI, CHINA
Mike Hedge

MESKENDIR VALLEY, TURKEY
Beng Lieu Song

PARIS, FRANCE
imgur.com

DUBROVNIK, CROATIA
Michaelphillipr

BERN, SWITZERLAND
imgur

Loading...
Exit Popup for Wordpress