ស្គាល់ពួកគាត់ទេ??? ចង់ដឹងថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាអត់???

Loading...

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានមើលរឿងមួយដែលនិយាយពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃដែលអាចតទល់ជាចោរពីរនាក់ដ៏សែនកំណាច កាលពី២០ឆ្នាំមុនមកម្លេះ ដែលរឿងនោះមានចំណងជើងថា នៅផ្ទះម្នាក់ឯង ៕ ចង់ដឹកទេថាតួអង្គក្នុងរឿងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានោះ តោះទៅមើលទាំងគ្នា៕

Kevin McCallister សម្ដែងដោយ Macaulay Culkin
© © © 20th Century Fox © cinder

Harry Lime សម្ដែងដោយ Joe Pesci
© © © 20th Century Fox © Lionsgate Television

Marvin Merchants សម្ដែងដោយ Daniel Stern
© © © 20th Century Fox © Lionsgate Television

Kate McCallister សម្ដែងដោយ Catherine O’Hara
© © © 20th Century Fox © pinterest

Peter McCallister សម្ដែងដោយ John Heard
© © © 20th Century Fox © pinterest

Buzz McCallister សម្ដែងដោយ Devin Ratray
© © © 20th Century Fox © paramount

Megan McCallister សម្ដែងដោយ Hillary Wolf
© © © 20th Century Fox © femina

Loading...

Jeff McCallister សម្ដែងដោយ Mike Maronna
© © © 20th Century Fox © Miramax Films

Linnie McCallister សម្ដែងដោយ Angela Goethals
© © © 20th Ce © ntury Fox © wdy

Fuller McCallister សម្ដែងដោយ Kieran Culkin
© © © 20th Century Fox © zimbio

Uncle Frank សម្ដែងដោយ Gerry Bamman
© © © 20th Century Fox © 2 © 0th Century Fox

Aunt Leslie សម្ដែងដោយ Terrie Snell
© © © 20th Century Fox © Deidhra Fahey Photographey

Pigeon Lady សម្ដែងដោយ Brenda Fricker
© © © 20th Century Fox © Emotion Pictures

Cedric សម្ដែងដោយ Rob Schneider
© © © 20th Century Fox © SquareOne Entertainment

Mrs. Stone សម្ដែងដោយ Dana Ivey
© © © 20th Century Fox © hbo

Mr. Hector សម្ដែងដោយ Tim Curry
© © © 20th Century Fox © ©Dimitrios Kambouris

ប្រភពៈBrightside | កែសំរួលដោយៈ អ្នកប្រាជ្ញ-NekBrach

Loading...
Exit Popup for Wordpress