ផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើលោក (មើលហើយញ័រប្លោក)

Loading...

១៥សន្លឹកដែលបានបង្ហាញពីសភាពនៃផ្លូវដែលមហាសែនគ្រោះថ្នាក់បំផុត នៅជុំវិញពិភពលោក ដោយគ្រាន់តែឃើញហើយក៏ស្រាវឆ្អឹងខ្នង៕ ចង់ដឹងថាវាជាផ្លូវប្រភេទណាខ្លះ សូមមើលទាំងអស់គ្នា

Zoji La, India
ផ្លូវនេះមានប្រវែងប្រហែល ១០ទៅ១១គ.ម ដែលតភ្ជាប់ពីLadakh ទៅ Kashmir ហើយវាជាផ្លូវទីពីរដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវ Srinagar-Leh highway ដែលមានកំពស់11,575 ft.
IMAGE: BLAINE HARRINGTON III/CORBIS

Transfăgărășan, Romania
មានប្រវែង ១០០គ.ម
IMAGE: 145/FRIEDRICH SCHMIDT/OCEAN/CORBIS

Dalton Highway, Alaska
ជាផ្លូវទឹកកកដ៏ល្បីល្បាញ់បំផុតមានប្រវែង 414-mile ឆ្លងកាត់ភូមិចំនួន៣ប៉ុណ្ណោះនិងគ្មានផ្លូវបំបែកទេ
IMAGE: PATRICK J. ENDRES/ALASKAPHOTOGRAPHICS/CORBIS

Khardung La, India
IMAGE: PHOTOSINDIA/CORBIS

Yungas Road, Bolivia
IMAGE: JOHN COLETTI/AWL IMAGES/CORBIS

Atlantic Ocean Road, Norway
IMAGE: WINFRIED ROTHERMEL/DPA/CORBIS

Guoliang Tunnel, China
IMAGE: FANG DEHUA/IMAGINECHINA/CORBIS

Loading...

Passage du Gois, France
IMAGE: MAURICE ROUGEMONT

Tianmen Mountain Road, China
IMAGE: YI LU/VIEWSTOCK/CORBIS

Dakhla Oasis, Egypt
IMAGE: JULIAN LOVE/JOHN WARBURTON-LEE PHOTOGRAPHY LTD/CORBIS

Hana, Hawaii
IMAGE: DOUGLAS PEEBLES/CORBIS

Kolyma Highway, Russia
IMAGE: AMOS CHAPPLE/CORBIS

Col de la Bonette, France
IMAGE: HOLGER WEITZEL/IMAGEBROKER/CORBIS

Gotthard Pass, Switzerland
IMAGE: MARKUS ALTMANN/CORBIS

Caucasus Mountain Road, Russia
IMAGE: DEAN CONGER/CORBIS

ប្រភពៈMashable

Loading...
Exit Popup for Wordpress