25សន្លឹកដែលបង្ហាញពីថ្ងៃស៊យបំផុតរបស់មនុស្ស (ស៊យផុតលេខ)

Loading...

មនុស្សយើងរាល់គ្នាតែងតែមានរាសីឡើងចុះទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗ ជួនកាលថ្ងៃខ្លះរាសីឡើងទៅក៏ធ្វើអ្វីសំរេចដូចបំណងប្រាថ្នា តែបើរាសីធ្លាក់ចុះវិញកុំថាឡើយធ្វើការងារសូម្បីតែអង្គុយនៅស្ងៀមក៏មានបញ្ហាចូលមកក្នុងខ្លួនដែរ ៕ រូបភាពខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីមនុស្សដែលជួបនិងថ្ងៃអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Loading...

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Loading...
Exit Popup for Wordpress