មុន​និយាយ​ថា​ថ្ងៃ​នេះ​អ្នក​ស៊យ​មើល​រូបភាព​ទាំង​នេះ​សិន​អ្នក​ស៊យជាង​ពួក​គាត់​អត់

Loading...


ជីវិត​មនុស្ស​យើង​តែងតែ​មាន​ឡើង​មាន​ចុះ​ ពុំ​មាន​អ្នក​ណា​ជួប​តែ​រឿង​សំណាង​រាល់​ថ្ងៃ​ ឬ​ជួប​តែ​រឿង​អាក្រក់​រាល់ថ្ងៃ​នោះ​ឡើយ ព្រោះ​គ្រប់​យ៉ាង​អាច​កើត​ឡើង​ដោយ​ពុំ​មាន​អ្នក​ណា​អាច​ទាយ​ដឹង​មុន​ឡើយ​ ដោយ​ឡែក​បើ​សិនថ្ងៃ​នេះ​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​កំពុង​ជួប​រឿង​ស៊យ​មើល​រូប​ទាំង​នេះ​សិន​ថា​អ្នក​ស៊យ​ជាង​ពួក​គេ​ឬ​អត់ ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

Loading...

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

Loading...
Exit Popup for Wordpress