23សន្លឹកបង្ហាញពីស្ដេចក្មេងដែលអាចដេកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់

Loading...


សំរាប់អ្នកដែលមានកូនតូចៗ រឺ ក្មួយៗតូចៗប្រហែលជាបានដឹងខ្លះហើយពីទំលាប់ដេករបស់ក្មេងតូចៗ ការគេងរបស់គាត់គឺមានម៉ោងច្បាស់លាស់ណាស់ ឲ្យតែដល់ម៉ោងដែលគាត់ធ្លាប់គេងហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមងិងក់ព្រោះងងុយគេង តែក្មេងខ្លះទៀតគឺមិនងិងក់ទេគឺដេកលក់ដោយមិនខ្វល់ថានៅកន្លែងណាឡើយ ៕ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់ស្ដេកក្មេងដែលដេកមិនខ្វល់ថានៅទីណាឡើយ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Loading...

#9

#10

#11

12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

Loading...
Exit Popup for Wordpress