ការរចនាម៉ូតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៃគម្របបង្គន់

Loading...

តើអ្នកធ្លាប់គិតទេថានឹងផ្ដល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភ្ញៀវដែលបានចូលប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹករបស់អ្នក ? នេះជាការរចនាម៉ូតប្លែកៗ នឹង គួរឲ្យអស់សំណើចដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមក តែពេលបានឃើញហើញអ្នកពិតជាចាប់អារម្មណ៍ជាក់ជាមិនខាន៕ រូបភាពខាងក្រោមនេះ នឹង បង្ហាញពីការរចនាម៉ូតរបស់គម្របបង្គន់ជាច្រើន៖

#1
good-ol-fashioned-nightmare-fuel-photo-u1

#2
frozen-in-carbonite-photo-u1

#3
ghostbusters-photo-u1

#4
clown-photo-u1

#5
boldly-going-where-everyone-has-gone-before-photo-u1

#6
smelly-guy-photo-u1

#7
cat-lady-photo-u1

#8
just-when-you-thought-it-was-safe-to-go-back-in-the-water-photo-u1

#9
reindoor-photo-u1

Loading...

#10
why-d-it-have-to-be-snakes-photo-u1

#11
hogwarts-photo-u1

#12
this-time-the-butler-did-do-it-photo-u1

#13
never-go-full-santa-photo-u1

#14
carl-photo-u1

#15
all-dogs-go-to-the-bathroom-photo-u1

#16
eye-chart-photo-u1

#17
squirrel-photo-u1

#18
it-flushes-in-12-parsecs-photo-u1

#19
trainspotting-photo-u1

#20
tarantulas-photo-u1

#21
alligator-photo-u1

All Photo: user uploaded image

ប្រភព៖ TopHolidayTour.com

Loading...
Exit Popup for Wordpress