ភាព​ផ្ទុយគ្នា​ស្រឡះ​រវាង​កូនៗ​នៅ​ក្បែរ​លោក​ប៉ា​និង​អ្នក​ម៉ាក់

Loading...


ធម្មតា​ជា​ឪពុកម្ដាយ​តែង​តែ​ផ្ដល់​ភាព​ស្រលាញ់ដល់​កូនៗ​ដូចគ្នា​ ប៉ុន្តែ​សកម្មភាព​ដែល​ពួក​គាត់​បង្ហាញ​ក្ដី​ស្រលាញ់​ទៅ​កាន់​កូន​គឺ​ខុស​ប្លែក​ពី​គ្នា​ ដោយ​ម្ដាយ​ជា​មនុស្ស​ដែល​តែង​តែ​បង្ហាញ​ភាព​ទន់​ភ្លន់​ស្រប​ដែល​លោក​ឪពុក​តែង​តែ​បង្ហាញ​អ្វី​ថ្មី​អស្ចារ្យ​ក្នុង​នាម​ជា​មនុស្ស​រឹងមាំទៅ​កាន់កូនៗ​ពួក​គេ​ យ៉ាង​ណា​ខាង​ក្រោម​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​រូបភាព​ប្លែក​មួយ​ចំនួន​ដែល​គេ​យក​ប្រៀប​ធៀប​គ្នា​ប៉ុណ្ណោះ​ ។

Loading...

Loading...
Exit Popup for Wordpress