កន្លែងតែមួយតែលទ្ធផលផ្សេងគ្នា មុននឹងក្រោយពេលក្លាយជាអ្នកថតរូប Professional

Loading...


អ្នកជំនាញថតរូបម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Phillip Haumesser បានបង្ហាញនូវបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជ៉ំវិញការថតរូប ហើយអ្វីដែលគាត់បានលើកយកមកបង្ហាញលើកនេះគឺជាការនិយាយទៅដល់ទីតាំងនៃការថតរូប ។ គាត់បានពន្យល់ថាមុនពេលក្លាយខ្លួនជាអ្នកថតរូបអាជីពគាត់គិតថាទីតាំងគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដល់ការថតរូប បើទីតាំងសម្រាប់ថតមិនស្អាត តើឲ្យថតរូបចេញមកស្អាតដោយរបៀបណា ។ ប៉ន្តែក្រោយក្លាយខ្លួនជាអ្នកអាជីពទីតាំងមិនសំខាន់នោះទេ អ្វីដែលសំខាន់គឺការចាប់ប្លង់ និង បច្ចេកទេសថតតែប៉ុណ្ណោះ ។

ហើយរូបភាពខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលគាត់មើលឃើញពីទីតាំងដូចគ្នា ខុសត្រង់តែមុននឹងក្រោយពេលក្លាយជាអ្នកថតរូបអាជីព ៖

#1

Phillip Haumesser Photography

#2

Phillip Haumesser Photography

#3

Phillip Haumesser Photography

#4

Phillip Haumesser Photography

#5

Loading...
Phillip Haumesser Photography

#6

#7

#8

#9

#10

#11

Loading...
Exit Popup for Wordpress