នេះគឺជាទីក្រុង Shicheng របស់អាត្លង់ទិចខាងកើត

Loading...

យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានលឺ នឹង បានអានពីរឿងព្រេងនិទានជាច្រើនដែលទាក់ទងពីទីក្រុងអាត្លង់ទិចខាងកើតដែលបានបាត់នេះ៕ ទីក្រុងទាំងមូលដែលមាននៅក្រោមទឹកត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនហៅថា “អាត្លង់ទិចខាងកើត” ប៉ុន្ដែឈ្មោះថាផ្លូវការនៃទីក្រុងនេះគឺ “Shicheng” ហើយវាធ្លាប់ជាកន្លែងពេញនិយមបំផុតសំរាប់អាជីវកម្ម នឹង មានគំនូរដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ប៉ុន្ដែទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីការពារកម្រឹតទឹកសមុទ្របានផ្ទុះឡើង នឹង បានដឹកនាំនៃការធ្លាក់ចុះនេះ ៕
66489bd3-1bb5-41da-ab4a-7c90cbe6e02b
via imgur / teep612

02fa675c-03c1-4a24-81ac-f465cd15521c
via imgur / teep612


0593dddf-d483-44e5-8801-ef09a61040f6
via imgur / teep612
d2bc862a-305c-4e7f-9f3f-56d0e4e270a5
via imgur / teeps612


7054c609-5d4c-4dce-930e-b790a2e06979
via imgur / teeps612

Loading...

576cf84f-43ce-42ed-ac4c-4ad79337f87f
via imgur / teeps612

3ba670db-d568-400b-b915-2bd16bd177b8
via imgur / teeps612

749f1b0f-049f-4f2b-98bb-2c2cce857168
via imgur / teeps612

18b21f9f-b41c-4416-a614-f1af91a4ebe4
via imgur / teeps612

37dbd93d-905d-4cf3-940e-d330abb4911f
via imgur / teeps612

The End

Loading...
Exit Popup for Wordpress