ប្លែកៗ នេះគឺជាវិធីល្អបំផុតសំរាប់កាត់អាវយឺតដ៏ទាក់ទាញសំរាប់រដូវក្ដៅឆ្នាំនេះ

Loading...

ឃើញហើយពិតជាទាក់ទាញណាស់ជាមួយនិងការផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នៅរដូវក្ដៅ ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទិញអាវថ្មីនោះទេ គ្រាន់តែយកអាវយឺតចាស់ៗ របស់អ្នកមកកាត់តាមរបៀបខាងក្រោមនេះវានឹងក្លាយទៅជាអាវមួយផ្សេងទៀតដែលមានម៉ូតទាក់ទាញជាមិនខាន៕ តោះទៅមើលពីរបៀបនៃការកាត់ច្នៃម៉ូតដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់គ្នា៖

enhanced-buzz-14497-1368478636-0

#1
enhanced-buzz-22258-1368476163-20Image Credit: trashtocouture.com

Get the directions here.

#2
enhanced-buzz-21367-1368416935-5Image Credit: lovemaegan.com

Get the directions here.

#3
enhanced-buzz-7705-1368466264-0Image Credit: es-toyaqui.com

Get the directions here.

#4
enhanced-buzz-25525-1368416645-6Image Credit: trashtocouture.com

Get the directions here.

#5
enhanced-buzz-20588-1368417351-8Image Credit: lovemaegan.com

Get the full instructions here.

#6
enhanced-buzz-20674-1368417422-14Image Credit: pixiemarket.com

Get the directions here.

#7
enhanced-buzz-25581-1368417678-3Image Credit: skyturtle.net

Get the directions here.

#8
enhanced-buzz-21646-1368417966-5Image Credit: pinterest.com

#9
enhanced-buzz-26842-1368417982-9Image Credit: diy-craft.com

#10
enhanced-buzz-24611-1368463132-32Image Credit: trinketsinbloom.com

#11
enhanced-buzz-7193-1368468221-3Image Credit: adventuresofamiddlesister.blogspot.com

Get the directions here.

#12
enhanced-buzz-4332-1368468237-8Image Credit: cancandancer.blogspot.com

#13
enhanced-buzz-7304-1368472073-18Image Credit:imgfave.com

Just cut down each side and tie at the bottom.

#14
enhanced-buzz-17891-1368472250-1Image Credit: pinterest.com

Get the DIY here.

#15
enhanced-buzz-19632-1368472381-1Image Credit: pinterest.com

Loading...

#16
enhanced-buzz-23830-1368472442-2Image Credit: trashtocouture.com

Get the directions here.

#17
grid-cell-25106-1368472640-2Image Credit: wobisobi.blogspot.com

grid-cell-25106-1368472640-5Image Credit: wobisobi.blogspot.com

#18
enhanced-buzz-19660-1368474887-17Image Credit: somedreamingtree.blogspot.com

Get the full directions here.

#19
enhanced-buzz-15161-1368472744-35Image Credit: lookbook.nu

#20
enhanced-buzz-10539-1368472965-11Image Credit: wobisobi.blogspot.com

Get the directions here.

#21
enhanced-buzz-10631-1368473022-23Image Credit: cutoutandkeep.net

Get the directions here.

#22
enhanced-buzz-23190-1368473120-6Image Credit: redlipstickandmacrame.com

#23
enhanced-buzz-11095-1368473164-7Image Credit: blogilates.com

#24
enhanced-buzz-5092-1368473357-34Image Credit: wobisobi.blogspot.com

Get the directions here.

#25
enhanced-buzz-24185-1368474456-1Image Credit: coatscrafts.co.uk

Get the diretions here.

#26
enhanced-buzz-18494-1368474516-11Image Credit: vitadolcesarah.blogspot.ro

Get the directions here.

#27
enhanced-buzz-19660-1368474940-20Image Credit: wobisobi.blogspot.com

Get the directions here.

#28
enhanced-buzz-10629-1368474997-28Image Credit: livingwithjane.com

Get the full directions here.

#29
enhanced-buzz-21170-1368475681-21Image Credit: steffi-cottoncandycastle.blogspot.com

Get the directions here.

#30
enhanced-buzz-21858-1368477129-3Image Credit: sew-obsessed.blogspot.com

Get the directions here.

#31
enhanced-buzz-22281-1368478530-0Image Credit: wanelo.com

ប្រភពៈ TopHolidayTour.com

Loading...
Exit Popup for Wordpress