រូបសំណាក់ប្លែកៗដែលផលិតចេញពីបំណែកនៃសំរាម

Loading...

ជាង១០សន្លឹកខាងក្រោមនេះបានបង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតរូបភាពប្លែកៗ និងគួរឲ្យទាក់ទាញណាស់ដោយគេបានយកវត្ថុផ្សេងៗ ជាច្រើនមកផ្ដុំចូលគ្នាបង្កើនបានជារូបរាង សត្វនឹងវត្ថុ ដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះ៕ ឃើញហើយពិតជាមិនសរសើរមិនកើតទេ៖

#1

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use__880

#2

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use1__880

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use2__880

#3

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use3__880

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use4__880

Loading...

#4

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use6__880

#5

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use7__880

#6

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use8__880

#7

13-Sculptures-Made-of-Beach-Waste-That-Will-Make-You-Reconsider-Your-Plastic-Use9__880

fish__880

#8

mermaid__880

#9

octopus__880

#10

penguin2__880

#11

shark__880

Loading...
Exit Popup for Wordpress