ទៅមើលអគារធំៗដ៏សំបូរបែបនឹងឆើតឆាយរបស់ Las Vagas តិចមើល

Loading...

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គម្រោង​អា​គារ​ប្រ​ណិត​ៗ​ជា​ច្រើន​បាន​កើន​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​កត់​សំ​គាល់​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិ​ភព​លោក​យើង​ ​ពិ​សេស​គម្រោង​មួយ​ដែល​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ​របស់​លោក​ ​Moshe​ ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ ​Aedas​ ​៕​ ​គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​សំ​រាប់​តែ​សា​ជីវ​កម្ម​ ​Las​ ​Vegas​ ​Sands​ ៕​ ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អា​គារ​ប្រ​ណិត​ៗ​ទាំង​នោះ​ ​៖​

960be335797907.570d09b983065-640x427

2322fd35797907.570d0b311c194-640x818

9526cf35797907.570d09b98434f-640x502

21101235797907.57052d96c2b04-640x809

72737135797907.57052997c6ce0-640x495

ab96dc35797907.570d09b983bde-640x428

Loading...

ab988a35797907.570d0b311e2fa-640x500

abe8d635797907.5705290de8536-640x501

adcedf35797907.570d0b311bc08-640x498

b5cba735797907.57052997c685c-640x513

ccffdf35797907.570d09b9857cc-640x427

e0e24835797907.570416056c726

ee547f35797907.570d0b311eaae-640x427

7ea3d935797907.57052997c627f-640x500

8dd39d35178771.56f2a04cb1d43-640x427

788c5b35797907.5705290de168c-640x350
Images © Behance

Loading...
Exit Popup for Wordpress