គន្លិះនៃការបត់កន្សែងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ

Loading...

អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ហើយ​ពី​ការ​រៀប​ចំ​នៃ​ការ​បត់​កន្សែង​បែប​ស្អាត​ៗ​ ​និង​ ​ប្លែក​ នៅ​តាម​ភោជនីដ្ឋាន​នានាៗ​ ​ដែល​គេ​បាន​រៀប​ចំ​បត់​ទៅ​តាម​ទំ​រង់​នៃ​កន្លែង​នោះ​៕​ ​ចង់​ដឹង​ច្បាស់​សូម​ទៅ​មើល​ពីរ​បៀប​បត់​កន្សែង​ប្លែកៗ​ពី​គ្នា​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ​៖​

#1
enhanced-buzz-27402-1355847458-1Image Credit: church-ladies.blogspot.com

#2
enhanced-buzz-3728-1355847490-2Image Credit: goodhousekeeping.com

#3
enhanced-buzz-4667-1355847740-1Image Credit: sugarandcharmblog.com

Get the full directions here.
enhanced-buzz-3687-1355847860-2Image Credit: weddingvibe.com

#4
enhanced-buzz-4582-1355849021-6Image Credit: napkinfoldingguide.com

Get the full directions here

#5
enhanced-buzz-21282-1355857783-3Image Credit: accentondesign.net

enhanced-buzz-5290-1355854802-11Image Credit: marthastewart.com

#6
enhanced-buzz-3687-1355849156-5Image Credit: marthastewart.com

Get the full directions here.

#7
enhanced-buzz-3628-1355849290-2Image Credit: prideinphotos.com

Get the full tutorial here.

#8
enhanced-buzz-3620-1355849355-4Image Credit: delish.com

Image Credit: youtube.com

#9
enhanced-buzz-3618-1355849751-14Image Credit: marthastewart.com

enhanced-buzz-31599-1355849835-0Image Credit: interiordec.about.com

Loading...

Get the full tutorial here.

#10
enhanced-buzz-31608-1355849876-1Image Credit: bhg.com

Get the full directions here.

#11
enhanced-buzz-31598-1355850019-4Image Credit: serendipitypatchwork.com.au

Download the PDF version of this tutorial here.

#12
enhanced-buzz-31666-1355850074-5Image Credit: foolforfood.de

Get the directions here.

#13
enhanced-buzz-13686-1355852735-1Image Credit: meaningfulmama.com

Get the tutorial here.

enhanced-buzz-10726-1355852776-4Image Credit: meaningfulmama.com

#14
enhanced-buzz-4803-1355854851-24

#15
enhanced-buzz-5842-1355854865-10Image Credit: pinterest.com

#16
enhanced-buzz-17718-1355855551-8Image Credit: thepartydress.net

enhanced-buzz-18148-1355855544-4Image Credit: thepartydress.net

Get the full tutorial here.

#17
enhanced-buzz-7248-1355872267-9Image Credit: discountpartysupplies.com

#18
enhanced-buzz-17723-1355855640-1Image Credit: ohcrafts.net

Perfect for the holidays or a romantic wedding table setting. Get the tutorial here.

#19
enhanced-buzz-30127-1355855768-1Image Credit: livinglocurto.com

Get the directions here.

#20
enhanced-buzz-30368-1355856043-1Image Credit: thepartydress.net

Loading...
Exit Popup for Wordpress